• Normes de l’escola

  • Les mensualitats hauran de ser abonades mitjançant domiciliació bancària, o bé en efectiu la primera setmana de cada mes.

  • El pagament del rebut només dóna dret a rebre les classes del mes corresponent.

  • Si un alumne es donés de baixa dins del curs acadèmic amb el propòsit de reprendre les classes, haurà d’abonar la quantia de 15 euros al mes en concepte de reserva.

  • si un alumne es donés de baixa haurà de comunicar-ho amb 15 dies d’antelació a secretaria, altrament haurà de fer efectiu el rebut del mes corresponent.

  • Les classes que l’alumne perdi per manca d’assistència no es descomptaran de la mensualitat.

  • L’import de la matrícula i de la mensualitrat no es retornarà per cap motiu, a no ser que s’anuli la classe.

  • L’Escola es reserva, si calgués, el dret de canviar de professor o d’horari.

  • L’Escola es reserva el dret d’anular la classe en cas que no hi hagués un mínim d’alumnes.

  • Es prega puntualitat a l’entrada a classe i també portar el vestuari adequat.

  • La falta d’assistència a classe s’ha d’avisar a secretaria.

  • El nivell de l’alumne queda sota criteri del professor.

  • El centre no es fa responsable dels objectes personals.

  • Cal portar una fotografia tipus carnet DNI a l’inici de la inscripció.